ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Termen
a) Opdrachtgever: het bedrijf en/of consument (of gemachtigde) die heeft aangegeven graag gebruik te maken van de diensten van Stichting Rituals to Root (nader te noemen R2R).
b) Diensten: alle werkzaamheden en producten die door R2R worden aangeboden.
c) Boekdatum: de datum waarop R2R een van de te leveren diensten doet plaatsvinden.

2. Werkwijze
a) Een eerste kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend en uiteraard zonder kosten. Dit kan ook via e-mail of skype geschieden.
b) Indien het kennismakingsgesprek leidt tot een opdracht werkt R2R een samenwerkings- en donatieovereenkomst uit waarin de wensen van de opdrachtgever, een overzicht van werkzaamheden door R2R en de totale donatievergoeding duidelijk omschreven staat.
In het geval van deelneming aan een evenement of workshop is aanmelding per e-mail of sociaal media voldoende.
c) Voor alle geboden diensten geldt dat R2R vóór de boekdatum aan de opdrachtgever een conceptvoorstel ter goedkeuring aanbiedt tenzij anders afgesproken of vermeld.
In het geval van deelneming aan een evenement of workshop worden meer gegevens gevraagd.
d) De Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om binnen een vooraf bepaalde termijn zijn of haar goedkeuring te geven of aanpassing(en) voor te stellen. Indien binnen deze termijn de Opdrachtgever geen reactie geeft wordt het conceptvoorstel door R2R als goedgekeurd beschouwd.
In het geval van deelneming aan een evenement of workshop geldt hiervoor binnen 14 dagen van aanmelding.

3. Kosten, donatie en betaling
De vergoeding die aan R2R wordt voldaan is een vooraf gezamenlijk overeengekomen donatievergoeding welke direct of indirect bijdraagt aan de groei van de Stichting.
a) Vermelde prijzen zijn in euro’s inclusief 0% btw (stichting is niet btw-plichtig). Prijzen zijn exclusief materiaal- en reiskosten gezamenlijk vooraf te bepalen.
b) Betaling van het donatiebedrag zoals genoemd in de samenwerkings- en donatieovereenkomst geschiedt via overmaking op bankrekeningnummer NL79 TRIO 0338802738 t.n.v. Stichting Rituals to Root o.v.v. het kenmerk.
c) Betaling van de donatievergoeding geschiedt in twee gelijke termijnen. 50% van het totale donatiebedrag wordt betaald na ondertekening door Opdrachtgever van de samenwerkings- en donatieovereenkomst en binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur. De tweede 50% moet voldaan worden uiterlijk 7 kalenderdagen voor de boekdatum.
In het geval van deelneming aan een evenement of workshop geldt overmaking van het gehele bedrag in één keer en tenminste 21 dagen ervoor. Bij late aanmelding geldt betaling per omgaande.
d) Wanneer de overeengekomen financiële donatie niet kan worden nagekomen, gaat R2R in overleg met Opdrachtgever voor mogelijke alternatieve vormen van donatie. Bij uitblijving van een schikking zullen juridische stappen worden onderzocht waarbij de hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de Opdrachtgever zullen zijn.
e) Eventuele wederdiensten worden in een door de Opdrachtgever ondertekende overeenkomst vastgelegd.

4. Opdrachtwijziging
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een goede uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de samenwerkingsovereenkomst aanpassen.

5. Annulering
a) Indien onverhoopt annulering plaatsvindt na het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst heeft R2R het recht om aanbetaling van 50% te behouden als vergoeding van de inmiddels gemaakte onkosten.
b) Indien annulering door Opdrachtgever plaatsvind binnen 2 weken voor de boekdatum heeft R2R het recht om, naast de eerder betaalde 50% aanbetaling, haar additionele kosten te berekenen die mogelijk hebben plaatsgevonden in de voorgaande periode.
In het geval van deelneming aan een evenement of workshop heeft R2R het recht om de volledige betaling van de workshop te behouden voor gemaakte kosten.

6. Verplichtingen opdrachtnemer
R2R verplicht zich de overeengekomen afspraken na te komen, tenzij er sprake is van overmacht. In geval van overmacht is R2R niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument/opdrachtgever na te komen. In goed wederzijds overleg zal worden bepaald wanneer de verplichting zal worden hervat. Overmacht is o.a.: weerscalamiteiten, stakingen, brand, niet of niet-tijdige levering vanuit ingeschakelde derden en het ontbreken van te verkrijgen vergunning(en). Overmacht is ook ziekte van de opdrachtnemer of persoonlijke of familie gebonden calamiteiten. In dit laatste geval doet R2R haar uiterste best om in overleg met de opdrachtgever voor vervanging te zorgen.

7. Aansprakelijkheid
a) R2R is alleen aansprakelijk voor aantoonbaar gemaakte fouten of tekortkomingen door R2R en tot maximaal 100% van het afgesproken bedrag van de aangenomen opdracht.
b) R2R is op geen enkele wijze aansprakelijk voor: Activiteiten van door Opdrachtgever ingeschakelde of ingehuurde derden.

8. Gebruik en auteursrecht & copyright
Tenzij R2R vooraf schriftelijk goedkeuring heeft gegeven is het de Opdrachtgever of deelnemers niet toegestaan teksten en/of ideeën ontwikkeld door Stichting R2R te gebruiken, aan te passen of kopiëren voor commerciële, promotionele of privé doeleinden. Het auteursrecht van alle ontwikkelde teksten en ideeën liggen bij R2R. R2R behoudt zich het recht voor om de door haar gecreëerde teksten, rituelen, ideeën, projecten, creatieve uitingen en samenwerkingen te publiceren op haar website. Vanzelfsprekend zal R2R dit vooraf aan Opdrachtgever melden waarbij privacy van de Opdrachtgever volledig kan worden gewaarborgd. Zie artikel 9.

9. Auteursrecht, copyright, gedeponeerde merken
R2R is door Opdrachtgever gevrijwaard op elke vorm van inbreuk op copyright met betrekking tot de materialen die R2R mogelijk ontvangt van de Opdrachtgever voor verdere uitwerking binnen de opdracht. Vastlegging van de diensten van R2R (film, fotografie, geluid) kan enkel plaatsvinden na schriftelijke goedkeuring van R2R.

10. Overige bepalingen
In het geval dat een der beide partijen in gebreke blijft bij de uitvoering van een van bovenstaande clausules zullen de andere genoemde clausules onverminderd van kracht blijven.
Meer informatie of vragen.

Meer informatie of vragen? Neem contact op.

×

Welkom!

Klik op het icoontje om een Whats App bericht te sturen of stuur een berichtje per email aan zilla@ritualstoroot.nl.

× Kan ik je helpen?